SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ - LAPE, s.r.o.

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ


Zabezpečujeme kompletný servis pri správe nehnuteľností majiteľom, ktorí svoje nehnuteľnosti využívajú za účelom zhodnocovania investície .


Čo pre nás znamená  Property management  ?  V skratke odbremenenie vlastníka nehnuteľnosti od všetkých starostí.


V spoločnosti LAPE, s.r.o. , ktorá zastrešuje realitnú kanceláriu LAPEreality vieme, že základné potreby klientov môžeme rozdeliť do 3 kategórií : 1. Administrácia procesov

 2. Technické zabezpečenie

 3. Finančný servis


V rámci týchto troch oblastí poskytujeme  komplexný servis, ktorý zahŕňa : • posúdenie potenciálu nehnuteľnosti tvoriť výnosy a návrh najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia nehnuteľnosti

 • komunikácia so správcovskou organizáciou, zabezpečujúcou technickú správu nehnuteľností

 • aktívne vyhľadávanie nájomníkov

 • zabezpečenie obhliadok so záujemcami

 • zastupovanie majiteľa pri rokovaniach o podmienkach nájomných zmlúv

 • formulácia pravidiel pre užívateľov a nájomcov o spôsobe užívania nehnuteľností

 • účasť pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - doložené príslušnými protokolmi

 • bezodkladné informovanie majiteľa o všetkých závažných skutočnostiach

 • pravidelná kontrola nehnuteľností

 • riešenie havarijných situácií

 • zabezpečenie opráv, údržby po dohode s majiteľom nehnuteľnosti

 • evidencia a uloženie záložných kľúčov

 • uloženie a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti

 • zabezpečenie platobného styku spojeného s nehnuteľnosťou - výber nájomného a súvisiacich poplatkov

 • kontrola dodržiavania záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv - úhrada a evidencia výdavkov na prevádzku a údržbu nehnuteľnosti, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti v stanovených termínoch

 • asistencia pri daňových povinnostiach - registrácia na príslušnom daňovom úrade, príprava podkladov pre ročné zúčtovanie dane z príjmov

 • zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti

 • pravidelné informovanie majiteľa nehnuteľnosti o stave hospodárenia